Onze diensten

Dataspecialist Matrixian onderzocht in hoeverre het verbeteren van een energielabel effect heeft op de marktwaarde van een woning. Daarbij is gekeken naar data van alle woningtransacties in 2021.

De Europese Unie heeft het uniforme energielabelsysteem geïntroduceerd als onderdeel van haar doelstelling om de woningvoorraad te vergroenen. Woningeigenaren zijn hierdoor verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning het energielabel te vermelden. De minst zuinige woningen krijgen het label G en de zuinigste het label A++++. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met duurzaamheidskenmerken als isolatie van de woning, dubbel glas of zonnepanelen.

Onderzoek
Matrixian onderzocht het effect van het energielabel op de marktwaarde van een woning. Hiervoor is gebruik gemaakt van alle transacties uit 2021 die waren voorzien van een energielabel. Verder is rekening gehouden met bouwperiode, woonoppervlakte en woningtype en zijn uitschieters, zoals woningen met een verkoopprijs boven de 5 miljoen euro, buiten beschouwing gelaten.

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel woningen in 2021 per energielabel zijn verkocht. Zo te zien beschikten meer dan de helft van de woningen over het energielabel A, B of C en slechts een klein deel over het energielabel F en G.

Bron: Matrixian

Noot: Gezien het kleine aantal woningen met label F en G dienen deze resultaten voorzichtiger geïnterpreteerd te worden.

Resultaat
Voor heel Nederland constateert Matrixian dat het verhogen van een energielabel een positief effect heeft op de marktwaarde van een woning. Verandert een label van B naar A, dan bedraagt de gemiddelde waardestijging 3,3%. Ter illustratie, als een woning energielabel B heeft en €300.000 waard is, dan zal deze na verduurzaming naar energielabel A €309.900 waard zijn. Gaat een woning van energielabel G naar A, dan neemt dit gemiddeld toe met 24,4%, ofwel €72.000. Hier is wel op aan te merken dat de ingrijpende verduurzamingsmaatregelen (waarschijnlijk) ook invloed hebben op de algemene afwerking en staat van de woning, welke eveneens een rol spelen in de waardestijging.

Bron: Matrixian

Grote verschillen per locatie
Uit het onderzoek blijkt verder dat de grootste effecten buiten de grote steden plaatsvinden, en dan met name op het platteland. ​​In de provincie Groningen kan de stijging zelfs oplopen tot ​​30,66%.

Daarnaast zijn grote verschillen te zien tussen de vijf grootste steden. Zo heeft het verduurzamen van energielabel B naar A vooral in Amsterdam en Eindhoven een positief effect op de marktwaarde (+ 4,99% en + 4,49%). In Den Haag is een bescheiden stijging te zien van 0,7%.