Onze diensten

Het eindigen van een tijdelijke huurovereenkomst: hoe gaat dit?

Sinds 1 juli 2016 is het op grond van artikel 7:271 lid 1 BW mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten voor woonruimte. Voor zelfstandige woonruimte kan een verhuurder een tijdelijke huurovereenkomst sluiten voor maximaal twee jaar. Voor onzelfstandige woonruimte (kamers) is die maximale periode vijf jaar.

Het eindigen van een tijdelijke huurovereenkomst: hoe gaat dit?
Een tijdelijke huurovereenkomst eindigt simpelweg door het verstrijken van de overeengekomen periode en hoeft dus niet te worden opgezegd. U zult zich afvragen: wat moet er wel worden gedaan? Wél moet de verhuurder aan de huurder schriftelijk laten weten dat de huurovereenkomst daadwerkelijk gaat eindigen. Die schriftelijke kennisgeving moet de verhuurder maximaal drie maanden en minimaal één maand voor de einddatum aan de huurder sturen. Let op! Als de verhuurder die schriftelijke kennisgeving niet of niet tijdig doet, dan wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd.Een verhuurder kan een tijdelijke huurovereenkomst niet tussentijds opzeggen. De huurder heeft die mogelijkheid wel.

Hoe zit dit bij woningcorporaties?

Voor woningcorporaties is de mogelijkheid om tijdelijk te contracteren beperkt (met verwijzing naar artikel 22a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting). Woningcorporaties mogen slechts tijdelijke huurovereenkomsten sluiten voor de volgende doelgroepen:

  • huurders die voor werk of studie tijdelijk elders binnen Nederland of afkomstig uit het buitenland in Nederland werken of studeren;
  • huurders die in verband met renovatie tijdelijk hun woning moeten verlaten (de zogenaamde wisselwoning);
  • huurders die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang;
  • huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbare urgente huisvestingsbehoefte;
  • huurders met een tweede of laatste kans huurovereenkomst of met een huurovereenkomst gecombineerd met woonbegeleiding.

Invoering van artikel 7:271 lid 1 BW maakt het dus mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Aan verhuurders (en huurders) wordt daarmee meer flexibiliteit geboden dan onder de wetgeving van voor 1 juli 2016.

De rechtspraak
Hoe gaat dit dan in de rechtspraak? Uit rechtspraak volgt dat verhuurders de wet strikt moeten toepassen. Meer concreet zijn rechters streng als het gaat om de schriftelijke kennisgeving. Als de schriftelijke kennisgeving te laat is gedaan, al is het maar één dag, of als de kennisgeving de huurder niet heeft bereikt (althans, volgens de huurder en de verhuurder kan het tegendeel niet bewijzen), dan wordt de huurovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd voor onbepaalde tijd verlengd. Ook het stapelen van tijdelijke huurovereenkomsten voor dezelfde woning, wordt niet toegelaten. Een verhuurder moet dus van te voren bepalen voor welke periode, met een maximale duur van twee (of vijf) jaar, hij wil contracteren. Het is niet toegestaan om – bijvoorbeeld – twee keer voor één jaar te contracteren. De tweede huurovereenkomst geldt dan automatisch voor onbepaalde tijd.

 

Graag zijn wij u van dienst met het samenstellen van de juiste huurcontracten.