Artikel 1; Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de Molenaar Vastgoed BV sluit met haar relaties, hierna te noemen ‘wederpartij’.
Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als ‘de consument’.
Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

De door de Molenaar Vastgoed BV te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, (taxatie)rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ‘de bescheiden’. Onder ‘de bescheiden’ worden verstaan schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Indien De Molenaar Vastgoed BV niet binnen bekwame spoed nakoming door de wederpartij verlangt, laat dit het recht op nakoming van de Molenaar Vastgoed BV onverlet.
De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de Molenaar Vastgoed BV deze algemene voorwaarden al eerder bij een andere transactie aan de wederpartij ter hand gesteld heeft.
De Molenaar Vastgoed BV behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de algemene voorwaarden van de Molenaar Vastgoed BV. te wijzigen.

Artikel 2; Overeenkomsten, opdrachten

Mondelinge afspraken binden De Molenaar Vastgoed BV eerst nadat deze schriftelijk door De Molenaar Vastgoed BV zijn bevestigd dan wel zodra De Molenaar Vastgoed BV met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
Schriftelijke opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verlenen diensten.
De door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, nadere instructies en overige mededelingen met betrekking tot de opdracht, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan De Molenaar Vastgoed BV ter kennis worden gebracht. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarmee bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging rekening kon worden gehouden, worden aan de wederpartij als meerwerk in rekening gebracht.
Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door De Molenaar Vastgoed BV bindend.

 Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van De Molenaar Vastgoed BV zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft De Molenaar Vastgoed BV het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste verzoek van De Molenaar Vastgoed BV alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde bescheiden aan De Molenaar Vastgoed BV te retourneren.
Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op de voorafgaand aan de offerte door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is De Molenaar Vastgoed BV hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht De Molenaar Vastgoed BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen bescheiden en/of diensten c.q. tot het verrichten van een deel van de in deze aanbieding of offerte opgenomen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden alsmede overige informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van De Molenaar Vastgoed BV zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van De Molenaar Vastgoed BV en dienen op eerste verzoek van De Molenaar Vastgoed BV te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Molenaar Vastgoed BV het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de Molenaar Vastgoed BV.

 Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

De wederpartij dient er voor te zorgen dat:

de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door De Molenaar Vastgoed BV gewenste vorm aan De Molenaar Vastgoed BV ter beschikking worden gesteld;
De Molenaar Vastgoed BV op de vooraf overeengekomen tijdstippen toegang krijgt tot de locatie die De Molenaar Vastgoed BV dient te bezichtigen c.q. te inspecteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst;
de door de wederpartij aan De Molenaar Vastgoed BV verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d., vrij zijn van virussen en/of defecten.

De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart De Molenaar Vastgoed BV voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
De wederpartij zal De Molenaar Vastgoed BV informeren over ontwikkelingen die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk sluiten van aanvullende en/of nieuwe overeenkomsten.
Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is De Molenaar Vastgoed BV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
De wederpartij dient zelf afspraken te maken met: hypotheekverstrekkers, de belastingdienst, lokale overheden e.d. en is aansprakelijk voor eventuele aanspraken van welke aard dan ook van deze en andere partijen welke kunnen voorvloeien uit de door verkoper/koper met koper/verkoper gesloten overeenkomst. De wederpartij vrijwaart De Molenaar Vastgoed BV voor dergelijke aanspraken.

 Artikel 6: Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de wederpartij worden opgenomen in de administratie van de Molenaar Vastgoed BV.

De Molenaar Vastgoed BV verstrekt zonder toestemming van de wederpartij geen gegevens aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door De Molenaar Vastgoed BV gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

Opgegeven termijnen waarbinnen door De Molenaar Vastgoed BV de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien De Molenaar Vastgoed BV haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Het risico betreffende de geleverde bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment dat de te leveren bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
Indien het niet mogelijk blijkt de bescheiden c.q. diensten aan de wederpartij te leveren c.q. de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, behoudt De Molenaar Vastgoed BV zich het recht voor de bescheiden voor risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij De Molenaar Vastgoed BV in staat moet stellen de bescheiden c.q. diensten alsnog te leveren c.q. de overeengekomen werkzaamheden alsnog te verrichten. Een en ander, tenzij De Molenaar Vastgoed BV uitdrukkelijk een andere termijn heeft gesteld.
Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft De Molenaar Vastgoed BV het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Molenaar Vastgoed BV is alsdan gerechtigd de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.
Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele kosten te voldoen onverlet.
Indien de uitvoering van de overeenkomst moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
De Molenaar Vastgoed BV is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij -vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

De Molenaar Vastgoed BV is gehouden de overeenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren.
De Molenaar Vastgoed BV kan niet eerder verplicht worden met de levering van de bescheiden en/of diensten c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van De Molenaar Vastgoed BV niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld door onvolledige terbeschikkingstelling van gegevens door de wederpartij, is De Molenaar Vastgoed BV gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan De Molenaar Vastgoed BV niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal De Molenaar Vastgoed BV met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De Molenaar Vastgoed BV zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De Molenaar Vastgoed BV heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door De Molenaar Vastgoed BV verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 Alle onkosten welke door De Molenaar Vastgoed BV worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Bemiddeling

Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De Molenaar Vastgoed BV zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door de wederpartij gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken, het betreft echter te allen tijde slechts een inspanningsverplichting voor De Molenaar Vastgoed BV en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit de wederpartij derhalve niet van zijn verplichtingen jegens de Molenaar Vastgoed BV, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 10: Beëindiging overeenkomst tot bemiddeling

Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, eindigt de overeenkomst tot bemiddeling onder meer door:

  • vervulling van de overeenkomst door de Molenaar Vastgoed BV
  • opzegging door de wederpartij
  • opzegging door de Molenaar Vastgoed BV

De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat is bereikt.
De Molenaar Vastgoed BV is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief/ e-mail op te zeggen, indien onder meer, maar niet uitsluitend:

Wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden dan wel met andere tussen De Molenaar Vastgoed BVen Wederpartij gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, onverminderd het recht van De Molenaar Vastgoed BV op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
indien er naar het oordeel van De Molenaar Vastgoed BV sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen De Molenaar Vastgoed BV en Wederpartij;
indien Wederpartij commercieel ernstig in opspraak raakt;
indien Wederpartij zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor de Molenaar Vastgoed BV;
indien blijkt dat Wederpartij aan De Molenaar Vastgoed BV onjuiste gegevens heeft verstrekt  bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien De Molenaar Vastgoed BV met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van De Molenaar Vastgoed BV tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

Opzegging van de overeenkomst laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
Ingeval van opzegging door De Molenaar Vastgoed BV heeft De Molenaar Vastgoed BV recht op een vergoeding door de wederpartij van de tot dan toe gemaakte kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Honorarium, kosten en declaraties

Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is De Molenaar Vastgoed BV gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs c.q. tarieflijst door De Molenaar Vastgoed BV c.q. door haar ingeschakelde derden in werking treden dan is De Molenaar Vastgoed BV gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
Voor de met de wederpartij gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12: Reclames en klachten

De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele zichtbare fouten of onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan De Molenaar Vastgoed BV te worden gemeld gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten - dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan De Molenaar Vastgoed BV te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 maand na levering van de diensten c.q. na beëindiging van de werkzaamheden aan De Molenaar Vastgoed BV te worden gemeld.
Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan De Molenaar Vastgoed BV zijn kenbaar gemaakt, worden de bescheiden c.q. diensten geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd c.q. de werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.

De Molenaar Vastgoed BV dient in staat te worden gesteld eventuele klachten te onderzoeken. De Molenaar Vastgoed BV heeft bij het opstellen van de bescheiden creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde conclusies te komen. Hiertegen kan nimmer gereclameerd worden. Indien herberekening c.q. wijziging, anders dan zoals bedoeld in lid 6 van artikel 12, noodzakelijk blijkt, geschiedt dat slechts voor rekening en risico van De Molenaar Vastgoed BV indien De Molenaar Vastgoed BV daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en garantie

Indien De Molenaar Vastgoed BV bemiddelt bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen koper/verkoper en verkoper/koper is zij nimmer partij en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de koopovereenkomst.
De Molenaar Vastgoed BV kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van De Molenaar Vastgoed BV, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden. Dit is slechts anders indien en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
De websites van De Molenaar Vastgoed BV(www.demolenaarvastgoed.nl) is bestemd voor het verstrekken van informatie aan bezoekers van de website. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleent.
De Molenaar Vastgoed BV is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van De Molenaar Vastgoed BV tot stand gekomen koopovereenkomst.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van De Molenaar Vastgoed BV, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van De Molenaar Vastgoed BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover De Molenaar Vastgoed BV hiervoor verzekerd is.
Indien De Molenaar Vastgoed BV niet verzekerd is als in artikel 13 lid 6 is bepaald is de aansprakelijkheid van De Molenaar Vastgoed BV te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door De Molenaar Vastgoed BV aan de wederpartij voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding gedurende maximaal een jaar.
Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door de wederpartij is De Molenaar Vastgoed BV niet aansprakelijkheid voor de niet-tijdige en niet-volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor de wederpartij.
Indien zich in de geleverde bescheiden zichtbare fouten, onvolkomenheden e.d. voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht De Molenaar Vastgoed BV zich die bescheiden, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
De wederpartij verliest diens rechten jegens De Molenaar Vastgoed BV, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart De Molenaar Vastgoed BV tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en adviezen van De Molenaar Vastgoed BV strijdig gebruik van de bescheiden c.q. de verleende diensten door de wederpartij;
voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij anderszins niet conform de door De Molenaar Vastgoed BV gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan De Molenaar Vastgoed BV zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden) en De Molenaar Vastgoed BV de te verrichten dienstverlening op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

Artikel 14: Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij al hetgeen zij aan De Molenaar Vastgoed BV verschuldigd te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling:

zal de wederpartij aan De Molenaar Vastgoed BV een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd;
zal de wederpartij, na daartoe door De Molenaar Vastgoed BV te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 150,00;

Al hetgeen wederpartij aan De Molenaar Vastgoed BV verschuldigd wordt door wederpartij tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaan making.
Ter keuze van De Molenaar Vastgoed BV kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is De Molenaar Vastgoed BV bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien De Molenaar Vastgoed BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegen vorderingen op De Molenaar Vastgoed BV heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

De Molenaar Vastgoed BV is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door De Molenaar Vastgoed BV vervaardigde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan De Molenaar Vastgoed BV voorbehouden. Het is de wederpartijen ieder geval niet toegestaan de door De Molenaar Vastgoed BV verstrekte bescheiden zonder diens uitdrukkelijke toestemming te kopiëren, vermenigvuldigen, aan derden te verstrekken dan wel derden inzage te verlenen in deze bescheiden. Evenmin is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Molenaar Vastgoed BV toegestaan om informatie van haar website te downloaden en te kopiëren.
Door het verstrekken van gegevens aan De Molenaar Vastgoed BV verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij De Molenaar Vastgoed BV in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en De Molenaar Vastgoed BV gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

in staat van faillissement wordt verklaard;
(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 17: Overmacht

Ingeval er sprake is van overmacht is De Molenaar Vastgoed BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van De Molenaar Vastgoed BV, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de Molenaar Vastgoed BV.
Ingeval sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens De Molenaar Vastgoed BV tot aan dat moment na te komen.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, uitval van automatisering, internet of elektriciteit, natuurverschijnselen en/of weersomstandigheden.

Artikel 18: Ontbinding, annulering, opzegging

De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de wederpartij.

Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
Onder opzegging wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart De Molenaar Vastgoed BV ter zake.
Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 19: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Op de tussen De Molenaar Vastgoed BV en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat De Molenaar Vastgoed BV, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar De Molenaar Vastgoed BV is gevestigd.
Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat De Molenaar Vastgoed BV aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van De Molenaar Vastgoed BV zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is De Molenaar Vastgoed BV gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.